1. Un valencià al Congo

1

Kila mwanzo ni mzito.

Qualsevol començament és difícil.

El 1958 Marià Carsí (1927-2008) va donar un gir a la seua vida i va iniciar una aventura al Congo. Hi va passar més de cinquanta anys treballant com a metge en hospitals i companyies mineres. Va arribar-hi en un moment en què el país es trobava sumit en el procés de descolonització. Es va integrar en la societat congolesa i va conéixer una altra realitat. Una realitat que el va acompanyar tota la seua vida a través d’una sèrie d’objectes que va anar acumulant. Gràcies a aquest  llegat podem conéixer aspectes com els seus costums, el seu pensament i els seus conflictes.

Un valenciano en el Congo

En 1958 Mariano Carsí (1927- 2008), dio un giro a su vida e inició una aventura en el Congo. Pasó allí más de 50 años trabajando como médico en hospitales y compañías mineras. Llegó en un momento en el que país se encontraba sumido en el proceso de descolonización. Se integró en la sociedad congoleña y conoció otra realidad. Una realidad que le acompañó toda su vida a través de una serie de objetos que fue acumulando. Gracias a este  legado podemos conocer aspectos como sus costumbres, su pensamiento y sus conflictos.

 

2. El gran riu

2

Hakuna mtu anayejaribu urefu wa mto na miwuu miwili.

Ningú no prova la profunditat del riu amb els dos peus.

El riu Congo era anomenat Nzere o Nzadi en la llengua de l’ètnia Bakongo i significa «el riu que engul els altres rius». És el més profund de la Terra i el major d’Àfrica central. Per a comprendre la seua amplària basta saber que ha sigut una barrera infranquejable per als primats bonobos i els seus parents més pròxims, que habiten a la vora esquerra del riu, mentre que els ximpanzés i els goril·les en viuen únicament a la dreta.

El gran río

El río Congo era llamado Nzere o Nzadi en la lengua de la etnia Bakongo y significa «el río que traga los demás ríos». Es el más profundo de la Tierra y el mayor de África Central. Para comprender su anchura basta saber que  ha sido una barrera infranqueable para los primates bonobos y sus parientes más cercanos, que habitan en la orilla izquierda del río, mientras que los chimpancés y los gorilas viven únicamente en la derecha.

3. Un rei matemàtic

3

Hata mtu mmoja ameinua peke yake. Tumefika kwa sababu mwingine ametusaidia.

Cap de nosaltres s’ha alçat a pols. Hem arribat perquè algú s’ha ajupit per a ajudar-nos.

Al segle xvi el rei Shyaam aMbul aNgoong va transformar l’estructura política, social i econòmica del regne Kuba, compost per distintes ètnies. Va implantar-hi un govern meritocràtic, va introduir-hi nous cultius i tècniques siderúrgiques avançades. Va valorar la importància del pensament abstracte i per a fomentar-lo hi va introduir l’«awale», joc d’estratègia que exigeix intel·ligència, habilitat i previsió. Aquest coneixement matemàtic es traslladaria a la forma de veure el món dels kuba, que van incorporar la geometria als seus teixits, els seus balls, els seus pentinats, les seues talles i fins i tot els seus cossos.

Un rey matemático

En el s. XVI el rey Shyaam aMbul aNgoong transformó la estructura política, social y económica del reino Kuba, compuesto por distintas etnias. Implantó un gobierno meritocrático, introdujo nuevos cultivos y técnicas siderúrgicas avanzadas. Valoró la importancia del pensamiento abstracto y para fomentarlo introdujo el «awale», juego de estrategia que exige inteligencia, habilidad y previsión. Este conocimiento matemático se trasladaría a la forma de ver el mundo de los kuba, que incorporaron la geometría a sus tejidos, sus bailes, sus peinados, sus tallas e incluso sus cuerpos.

4. Més que un joc

4

Kwa kulea mtoto inaitajika kabila mzima.

Per a criar un infant és necessària la tribu sencera.

L’«awale» és el joc africà per excel·lència i un dels més antics de la humanitat. És una metàfora agrària: sembrar grans, crear una reserva i arreplegar la collita. Desenvolupa el pensament abstracte i matemàtic ja que el tauler funciona com un àbac, creant combinacions que reflecteixen un codi geomètric, semblant al sistema binari, i fomentant la capacitat de previsió.

Precisament al Congo es va trobar un os amb incisions, anomenat Ishango, que és l’instrument de càlcul més antic del món i que demostra que els sistemes numèrics es van inventar fa 20.000 anys, 15.000 abans que l’escriptura.

Más que un juego

El «awale» es el juego africano por excelencia y uno de los más antiguos de la humanidad. Es una metáfora agraria: sembrar granos, crear una reserva y recoger la cosecha. Desarrolla el pensamiento abstracto y matemático ya que el tablero funciona como un ábaco, creando combinaciones que reflejan un código geométrico, similar al sistema binario y fomentando la capacidad de previsión.

Precisamente en el Congo se halló un hueso con incisiones, llamado Ishango, que es el instrumento de cálculo más antiguo del mundo y que demuestra que los sistemas numéricos se inventaron hace 20.000 años, 15.000 antes que la escritura.

5. Configurant el pensament

5

Mamlaka yapo mkononi.

L’autoritat està en la mà.   

La saviesa de qualsevol poble resideix en el que fa amb les seues mans. La mà no sols executa sinó que mostra un rol fonamental en la generació d’idees, amb la seua pròpia intencionalitat i habilitats. Ha sigut crucial en l’evolució de les destreses humanes. És el que es coneix com a intel·ligència corporal cinestèsica, present en activitats com teixir, pentinar-se o tocar un instrument, o en les que impliquen un domini del cos, com la dansa o l’esport. Açò fa que els artesans siguen els més hàbils, ja que aconsegueixen les millors connexions entre la mà i el cervell.

Configurando el pensamiento

La sabiduría de cualquier pueblo reside en lo que hace con sus manos. La mano no sólo ejecuta sino que muestra un rol fundamental en la generación de ideas, con su propia intencionalidad y habilidades. Ha sido crucial en la evolución de las destrezas humanas. Es lo que se conoce como inteligencia corporal cinestésica, presente en actividades como tejer, peinarse o tocar un instrumento, o en las que implican un dominio del cuerpo, como la danza o el deporte.  Esto hace que los artesanos sean los más hábiles, ya que consiguen las mejores conexiones entre la mano y el cerebro.

6. Una altra realitat

6

Familia ni kama msitu, ukiwa nje yake unaona msitu tu, ukiwa ndani yake unaweza kuona kama kila mti unakaa kwenye eneo lake.

La família està com el bosc, si n’estàs fora només veus la seua densitat, si estàs dins veus que cada arbre té una posició pròpia.

El doctor Carsí va treballar en distintes zones del Congo, majoritàriament de l’àmbit rural. Va arribar a un país radicalment diferent del que provenia, un país en què la major part de la població és jove, on els xiquets prenen els carrers i s’involucren en les tasques diàries. Es va establir entre les províncies de Kasai i Katanga, on va arribar a dirigir hospitals i adquirir un gran prestigi com a ginecòleg. Va arribar a ser un metge tan apreciat que fins i tot diversos xiquets de la zona van ser anomenats Carsí en el seu honor.

Otra realidad

El doctor Carsí trabajó en distintas zonas del Congo, en su mayoría del ámbito rural. Llegó a un país radicalmente distinto del que provenía, un país en el que la mayor parte de la población es joven, donde los niños toman las calles y se involucran en las tareas diarias. Se estableció entre las provincias de Kasai y Katanga, donde llegó a dirigir hospitales y adquirir un gran prestigio como ginecólogo. Llegó a ser un médico tan apreciado que incluso varios niños de la zona fueron llamados Carsí en su honor.

7. Repartint-se Àfrica

7

Mpaka simba wapate waandishi wa historia zake, historia za uwindaji watazumgumza vizuri kuhusu wawindaji tu.

Fins que els lleons no tinguen historiadors propis, les històries de caça sempre glorificaran el caçador.  

Parlar de país quan parlem del Congo és molt relatiu. ¿Què entenem per país? ¿Una mateixa ètnia?  ¿Una llengua? ¿Una cultura? Les fronteres que configuren l’actual República del Congo, com les de la major part de països africans, han sigut establides per altres paràmetres. Des del final del segle xix Àfrica va ser sotmesa a un procés de colonització per part de les potències occidentals que es van repartir el seu territori a fi d’explotar les riqueses naturals, i es va traçar un mapa artificial que hi va imposar llengües i religions foranes que, no obstant això, no van poder difuminar les cultures natives.

Repartiéndose África

Hablar de país cuando hablamos del Congo es muy relativo. ¿Qué entendemos por país? ¿Una misma etnia?  ¿Una lengua? ¿Una cultura? Las fronteras que configuran la actual República del Congo, como las de la mayor parte de países africanos han sido establecidas por otros parámetros. Desde finales del siglo XIX África fue sometida a un proceso de colonización por parte de las potencias occidentales que se repartieron su territorio con el fin de explotar las riquezas naturales, trazándose un mapa artificial que impuso lenguas y religiones foráneas que, sin embargo, no pudieron difuminar las culturas nativas.

8. Una cultura comuna

8

Anayefanya maswali siyo mjinga.

Qui fa preguntes no és babau.

Marià Carsí va viure al sud-est del Congo, regió rica en minerals. Aquesta zona, habitada per pobles bantus, presentava una unitat cultural molt més pròxima a la part del continent vinculada a l’oceà Índic, a causa de la barrera geogràfica que suposava el riu Congo, que impedia el pas de mercaderies i persones.

Al Congo es parlen 240 idiomes. El més conegut, el suahili, va ser el que Marià va aprendre per a comunicar-se amb els seus pacients. Més d’una vegada has usat paraules en suahili sense ni tan sols saber-ho, com ara safari, banana, ximpanzé, bombo, motxilla, simba o bwana.

Una cultura común

Mariano Carsi vivió en el sureste del Congo, región rica en minerales. Esta zona, habitada por pueblos bantúes, presentaba una unidad cultural mucho más cercana a la parte del continente vinculada al océano Índico, debido a la barrera geográfica que suponía el río Congo, que impedía el paso de mercancías y personas.

En el Congo se hablan 240 idiomas. El más conocido, el swahili, fue el que Mariano aprendió para comunicarse con sus pacientes. Más de una vez has usado palabras en swahili sin ni siquiera saberlo, tales como safari, banana, chimpancé, bombo, macuto, simba o bwana.

9. Kuba unit

9

Watu wachache kwenye maeneo machache wangefanya vitu vichache, wanaweza kubadilisha dunia.

Molta gent xicoteta en llocs xicotets, fent coses xicotetes pot canviar el món.

El territori de la República Democràtica del Congo ha sigut habitat per nombroses ètnies, i en l’actualitat en són 250. Durant segles hi ha hagut guerres internes per a guanyar terrenys per al cultiu i l’explotació mineral, i han arribat a establir-s’hi distintes organitzacions sociopolítiques. Des del segle xvi fins a la independència, els kuba van ser el grup principal que dominà el sud-est del país. Van crear un avançat imperi multiètnic i plurilingüístic que unia 19 tribus. En el llegat del doctor Carsí trobem objectes que deixen patent aquesta enorme diversitat cultural, fonamentalment de les ètnies Kuba, Luba, Lulua i Pende.

Kuba unido

El territorio de la R. D. del Congo ha sido habitado por numerosas etnias, siendo 250 en la actualidad. Durante siglos han existido guerras internas para ganar terrenos para el cultivo y la explotación mineral, y llegando a establecerse distintas organizaciones sociopolíticas. Desde el siglo XVI hasta la independencia, los kuba fueron el grupo principal que dominó el sureste del país. Crearon un avanzado imperio multiétnico y plurilingüístico que aunaba 19 tribus. En el legado del doctor Carsí encontramos objetos que dejan patente esta enorme diversidad cultural, fundamentalmente de las etnias Kuba, Luba, Lulua y Pende.